-

آزمون استخدامی شهرداری

استانداری اصفهان برای تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌های استان از محل مجوز استخدامی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون تخصصی، علمی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر تبدیل وضعیت می‌نماید.

جدول مشاغل مورد نیاز

لطفا شهر مورد نظر را از لیست بالا انتخاب نمایید تا مشاغل مورد نیاز آن شهر نمایش داده شود

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

كاردان آتش نشان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس برنامه و بودجه

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

كارشناس ارتباط و مخابرات

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس امور ديني

كارشناس روابط عمومي

كاردان امور دینی(غسال و غساله)

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

كاردان آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كتابدار

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس امور اداري

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس امور فرهنگي

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

متصدي امور دفتري

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

كارشناس امور اداري

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس شهرسازي

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

*** مشاغل مورد نیاز ***

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

آرشيتكت

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس امور اداري

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كارشناس برنامه و بودجه

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس آتش نشان

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

متصدي امور دفتري

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كارشناس برنامه و بودجه

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

مسئول خدمات مالي

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

حسابدار

متصدي امور دفتري

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

آرشيتكت

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور هنري

كارشناس برنامه و بودجه

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

حسابدار

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

حسابدار

متصدي امور دفتري

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس برنامه و بودجه

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مسئول دفتر

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس شهرسازي

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

كارشناس آتش نشان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مسئول دفتر

كارشناس شهرسازي

متصدي امور دفتري

مامور حراست

كارشناس آتش نشان

كارشناس حقوقي

كارشناس امور فرهنگي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

حسابدار

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

آتش نشان

مهندس راه و ساختمان

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس آتش نشان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

كارشناس شهرسازي

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

مامور حراست

متصدي امور دفتري

حسابدار

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

آتش نشان

كارشناس سخت افزار و شبكه

مهندس راه و ساختمان

مسئول خدمات مالي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كتابدار

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس امور ديني

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

كاردان آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كتابدار

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس امور ديني

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كتابدار

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

*** مشاغل مورد نیاز ***

كارشناس امور اداري

بازرس

مترجم

مامور حراست

مسئول دفتر

متصدي امور دفتري

حسابدار

حسابرس

كارشناس حقوقي

كارشناس روابط عمومي

كارشناس مطالعات اقتصادي

كارشناس مطالعات اجتماعي

كارشناس بهداشت محيط (كارشناس مديريت پسماند)

كارشناس امور باغباني (كارشناس فضاي سبز)

كارشناس محيط زيست (خدمات شهري)

راننده وسايط نقليه تند و سنگين

آتش نشان

كارشناس تحليلگر سيستم

كارشناس سخت افزار و شبكه

كارشناس امور فرهنگي

مهندس راه و ساختمان

آرشيتكت

كارشناس حمل و نقل

كارشناس شهرسازي

مهندس تاسيسات

كارشناس آتش نشان

نقشه بردار

كارشناس حفاظت و مرمت (باز آفريني شهري)

مسئول خدمات مالي

كارشناس امور ورزش

كارشناس امور هنري

كتابدار

كارشناس برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

شرایط احراز رشته شغلی از نظر تحصیلات
>

برای نمایش شرایط احراز رشته شغلی از نظر تحصیلات از لیست بالا شغل مورد نظر را انتخاب نمایید

دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، مهندسی صنایع، اقتصاد

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. قانون كار جمهوري اسلامي ايران

2. قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي آن

3. قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370

4. آیین نامه استخدام پیمانی

5. آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران

6. طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل كارمندان دستگاههاي اجرايي

7. كتاب راهنماي عمل شوراهاي اداري و استخدامي شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

8. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

9. كتاب مجموعه مقررات سازماندهي وساختار شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، حقوق، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مهندسی عمران، شهرسازی، معماری، اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع، كامپیوتر، حمل و نقل و ترافیك، جغرافياي انساني(شهري)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

2. آيين نامه مالي شهرداري ها

3. قانون رسيدگي به تخلفات اداري

4. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

5. آئين نامه انضباط كار

6. شرايط عمومي پيمان

7. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

8. كتاب مجموعه مقررات سازماندهي و ساختار شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

9. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداريهاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

10. كتاب مديريت طرحهاي عمراني درشهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها ودهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی زبان انگلیسی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. درك مطلب

2. گرامر و دستور زبان

3. آشنايي با واژگان مديريت شهري

4. آشنايي با اصول و روش‏هاي ترجمه متون اداري و بازرگاني

دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت‌‌ ورزش)، علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوق، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، علوم سیاسی، مهندسی عمران، شهرسازی، معماری، اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع، كامپیوتر و حمل و نقل و ترافیك، جغرافياي انساني(شهري)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. قانون رسیدگی به تخلفات اداری

2. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

3. وظايف و ماموريت حراست ها

4. نقش حراست در تحقق اقتصاد مقاومتي؛ نشريه هادي شماره هاي 135، 136 و 137 انتشارات موسسه حامي

5. آشنايي با پدافند غيرعامل؛ مرجع سايت موسسه حامي (www.hamins.ir) و سايت سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، حقوق، اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، كامپيوتر، روانشناسی و علوم اجتماعی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آيين نگارش مكاتبات اداري

2. آشنایی با گزارش نویسی

3. مهارت هاي هفتگانه ICDL

4. آشنايي مسئولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازم

5. مهارت هاي ارتباطي

6. امنيت اطلاعات

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، علوم اجتماعی، برنامه ریزی آموزشی، تكنولوژی آموزشی، روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. قانون استخدام كشوري

2. كتاب مجموعه مقررات جذب و بكارگيري نيروي انساني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

3. كتاب قانون گزينش،‌آيين نامه اجرايي و مجموعه دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ ها؛ انتشارات دبيرخانه هيات عالي گزينش

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات كامل متوسطه - دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در کلیه گرایش‌های یكی از رشته های تحصیلی حسابداری، كامپیوتر، فناوری اطلاعات، مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آيين نگارش مكاتبات اداري

2. آشنایی با گزارش نویسی

3. اصول و روش هاي بايگاني

4. مهارت هاي هفتگانه ICDL

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش های یکی از رشته های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، حسابداری، اقتصاد، امور مالی و مهندسی مالی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

2. آيين نامه مالي شهرداري ها

3. قانون مالياتهاي مستقيم

4. قانون ماليات بر ارزش افزوده

5. قانون محاسبات عمومي كشور

6. استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

7. تهيه، تنظيم و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

8. دستورالعمل تحرير دفاتر قانوني در شهرداري، سازمان‏ها و شركت‏هاي وابسته

9. دستورالعمل نحوه ايجاد، تبديل، نگهداري و امحا اسناد و مدارك مالي شهرداری

10. دستورالعمل نحوه واگذاري، ميزان و واريز تنخواه گردان

11. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

12. كتاب اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري؛ انتشارات سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش های یكی از رشته های تحصیلی مدیریت(به جز گرایش مدیریت ورزش)، امور مالی ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی مالی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

2. آيين نامه مالي شهرداري ها

3. قانون تجارت

4. اصول حسابرسي

5. استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

6. قانون مالياتهاي مستقيم

7. قانون ماليات بر ارزش افزوده

8. قانون محاسبات عمومي كشور

9. تهيه، تنظيم و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

10. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن

11. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1367

12. كتاب اصول حسابداري و حسابرسي شهرداري؛ انتشارات سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور

13. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌های تحصیلی حقوق، الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

2. آيين نامه مالي شهرداري‏ها

3. تفكيك اراضي

4. دادرسي مدني و جزايي (حقوق مدني و جزايي)

5. آئين نامه دادرسي كيفري و مدني

6. قانون مجازات اسلامي ( قوانين مرتبط با شهرداري‏ها)

7. قانون ثبت و اسناد

8. قانون ديوان عدالت اداري

9. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن

10. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‏ها مصوب 1367

11. كتاب آشنايي با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداري‏هاي ايران ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی حقوق و معارف اسلامی و حداقل سطح دو حوزوی(همتراز کارشناسی)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب احکام اموات با رویکرد مسائل جدید، تهیه کننده معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه های علمیه ،اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی.؛ به سفارش اتحادیه آرامستان‌های کشور

2. كتاب مديريت آرامستان، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

3. فصل پنجم كتاب تاسيسات خدمات شهري، مجموعه كتب سبز شهرداري، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن گواهینامه فوق‌دیپلم در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی حقوق و معارف اسلامی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

كتاب احکام اموات با رویکرد مسائل جدید/ امیر بهاءالدین علایی‌نژاد؛ تهیه کننده معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه های علمیه ، اداره کل مطالعات و پژوهشهای تبلیغی.؛ [به سفارش] اتحادیه آرامستان‌های کشور.

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در کلیه گرایش‌های یكی از رشته‌‏های تحصیلی مدیریت رسانه، مدیریت امور فرهنگی، برنامه‏ ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، علوم ارتباطات اجتماعی(با گرایش روابط عمومی، روزنامه ‏نگاری)، علوم اجتماعی(با گرایش ارتباطات اجتماعی)، حرفه‌اي روابط عمومي(كليه گرايش‌ها)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب روابط عمومي و مديريت شهري؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

2. اصول و مباني افكار عمومي

3. خبر و اصول خبر نويسي

4. فناوري هاي نوين در روابط عمومي

5. كتاب آشنايي با تبليغات شهري، ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی اقتصاد(كلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع(كلیه گرایش‌ها)، مدیریت مالی، مهندسی مالی، مدیریت سرمایه‏‌گذاری و مدیریت بازرگانی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري‏ها

2. ارزيابي پروژه‏ ها و طرح هاي سرمايه‏ گذاري

3. مباني مديريت سرمايه‏ گذاري

4. بورس و شيوه ‏هاي تامين منابع مالي در آن

5. كتاب مروري بر روش‏هاي تامين مالي و سرمايه‏ گذاري در پروژه‏ هاي شهرداري ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

6. كتاب آشنايي با درآمد و روش‏هاي افزايش آن در شهرداري‏ها ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی علوم اجتماعی(كلیه گرایش‌ها)، روانشناسی(كلیه گرایش‌‏ها)، مشاوره(كلیه گرایش‌ها) و مطالعات خانواده

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. مديريت شهري با تاكيد بر مسائل اجتماعي

2. آشنايي با سازمان‏هاي خدمات اجتماعي

3. مشاركت‏هاي اجتماعي

4. آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني

5. طرح شناسايي و جمع آوري افراد متكدي

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در كلیه گرایش‌های یكی از رشته‌های تحصیلی مدیریت، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مهندسی عمران، شهرسازی، معماری، اقتصاد، مهندسی صنایع و حمل و نقل و ترافیك، جغرافياي انساني(شهري)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه عملياتي-راهبردي شهر و شهرداري

2. مديريت راهبردي

3. مديريت جامع عملكرد سازماني

4. كتاب برنامه‏ريزي‏ عملياتي‏ در شهرداري‏ها با رويكرد راهبردي؛ انتشارات‏ سازمان‏ شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست، برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست، مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست، آلودگی ها)، محیط زیست(گرایش برنامه‌ریزی)، مهندسی منابع طبیعی(گرایش محیط زیست)، مدیریت پسماند، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، مهندسی عمران(گرایش عمران و محیط زیست)، مهندسی شیمی(با گرایش مهندسی محیط زیست) و  HSE

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند

2. شيوه نامه اجرايي ساماندهي پسماندهاي عمراني و ساختماني

3. شيوه­ نامه اجرايي ذخيره ­سازي، جمع ­آوري و حمل پسماندهاي عمراني و ساختماني

4. دستورالعمل مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست ايستگاه­هاي انتقال پسماند

5. شيوه نامه اجرايي احداث و راهبري محل دفن بهداشتي پسماندهاي عادي شهري

6. شيوه نامه اجرايي ذخيره‏ سازي موقت وجمع ‏آوري پسماندهاي خشك تفكيك‏ شده درمبدا

7. الزامات فني كمپوست

8. معيارها و ضوابط سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي مديريت پسماند

9. ضوابط زيست محيطي محل هاي دفن

10. قانون مديريت پسماند

11. آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

12. كتاب مهندسي پسماندهاي جامد (شهري). انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

13. راهنماي كاربردي مديريت پسماند (جلد اول و دوم). انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی مهندسی فضای سبز، مهندسی طراحی محیط زیست، معماری منظر، باغبانی، مهندسی تولیدات گیاهی، جنگلداری، مهندسی کشاورزی(کلیه گرایش‌ها به غیر از علوم دامی، اقتصاد كشاورزی، ماشین آلات كشاورزو صنایع غذایی، توسعه روستایی و گرایش‌های آنان)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. کتاب سبز شهرداري‏ها، جلد نهم. فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

2. ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري، نشريه شماره 203، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي

3. اصول برنامه‏ ريزي فضاي‏ سبز شهري، انتشارات سازمان شهرداري‌هاودهياري‌هاي كشور

4. آفات مهم گياهان فضاي سبز، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

5. شناسايي و مديريت علف‌هاي هرز در فضاي‏ سبز، انتشارات سازمان ‏شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

6. اصول طراحي پاركها و فضاي سبز، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

7. سيستم‌هاي آبياري فضاي سبز و اصول طراحي آن‌ها، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

8. علم مناظر و مرايا، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران

9. خاك شناسي عمومي، انتشارات پيام نور

10. پيرنيا، محمد كريم، مقاله باغ‌هاي ايراني

محورهای آزمون

1. آشنایی با تعاریف و ضوابط و مقررات حوزه فضای سبز شهری

2. آشنایی با اصول و مباني طراحی فضاي سبز، محیط و منظر

3. شناخت گیاهان و طراحی کاشت گیاهی

4. آشنایی به خاک شناسی و الزامات بستر کاشت و عملیات خاک ورزی

5. آشنایی با اصول فنی-اجرایی فضای سبز

6. آشنایی با اصول مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری

7. مدیریت منابع آب در فضای سبز شهری

8. آشنایی با مدیریت آفات و بیماریهای فضای سبز

9. آشنایی با اکولوژی و محیط زیست شهری

دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات كامل متوسطه، دارابودن گواهینامه فوق‏‌دیپلم دریكی از رشته‌‏های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات،  ایمنی ‏وآتش ‏نشانی(كلیه گرایش‌ها)، بهداشت حرفه‏‌ای، ایمنی و حفاظت كار، تربیت‏‌بدنی، برق، تاسیسات، مكانیك، عمران، الكترونیك، ساختمان، معماری، مخابرات و كامپیوتر     *دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یك برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

2. اصول‏ و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

3. شناخت و كاربرد گره‌ها در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

4. ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

5. اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات كامل متوسطه، دارابودن گواهینامه فوق‏‌دیپلم دریكی از رشته‌‏های ایمنی و آتش‌نشانی(كلیه گرایش‌ها)، مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و حفاظت كار، تربیت ‏بدنی، برق، تاسیسات، مكانیك، عمران، الكترونیك و ساختمان، معماری، مخابرات و كامپیوتر      *دارا بودن گواهینامه رانندگی دو برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

2. اصول ‏و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

3. شناخت و كاربردگره ها در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

4. ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

5. اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی مهندسی كامپیوتر(كلیه گرایش‌‏ها)، مهندسی فناوری اطلاعات(كلیه گرایش‌‏ها)، انفورماتیك، كاربرد كامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم كامپیوتر، مهندسی صنایع(كلیه گرایش‌‏ها)، مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، شبكه‏‌های كامپیوتری، مهندسی الكترونیك، مدیریت IT، مهندسیIT، معماری كامپیوتر و آمار(كلیه گرایش‌ها)، رياضي و علوم كامپيوتر

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. نقش فناوري اطلاعات در مديريت و توسعه شهري ؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

2. کتاب مهارتهای هفت گانه ICDL

3. تجزيه تحليل سيستمها

4. اصول پايگاه داده

5. آمار توصيفي و استنباطي

دارابودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته های تحصیلی مهندسی كامپیوتر(كلیه گرایش‌‏ها)، مهندسی فناوری اطلاعات(كلیه گرایش‌‏ها)، انفورماتیك، كاربرد كامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم كامپیوتر، مهندسی صنایع(كلیه گرایش‌‏ها)، مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، شبكه‏‌های كامپیوتری، مهندسی الكترونیك، مدیریت IT، مهندسیIT، معماری كامپیوتر

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. نقش فناوري اطلاعات در مديريت توسعه شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

2. کتاب مهارتهای هفت گانه ICDL

3. اصول طراحي شبكه

4. امنيت اطلاعات

- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی امور فرهنگی(كلیه گرایش‌ها)، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی(كلیه گرایش‌‏ها)، جامعه شناسی و گردشگری

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب اصول و مباني برنامه ‏ريزي فرهنگي؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

2. كتاب هويت شهري ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

3. كتاب فراغت در ايران ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

4. فرهنگ و آموزش شهروندي

5. كتاب گردشگري شهري، ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی مهندسی عمران(كلیه گرایش‌‏ها)، مدیریت پروژه و ساخت، راه و ساختمان(كلیه گرایش‌‏ها)، خاك شناسی، مهندسی معدن(با گرایش مكانیك سنگ)، علوم زمین(با گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی، چینه شناسی) زمین شناسی، مكانیك خاك و طراحی محیط

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. مقررات ملي ساختمانها

2. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور

3. شرايط عمومي پيمان

4. كتاب مديريت طرحهاي عمراني در شهرداري‏ها؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي‏ كشور

5. كتاب آسفالت گرم و سرد ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی معماری، طراحی فضاهای آموزشی، شهرسازی، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌‏ای، مهندسی عمران(با گرایش‌‏های مدیریت ساخت، زلزله، سازه، سازه‌های هیدرولیكی، عمران و ساختمان)، طراحی محیط، مهندسی معماری، معماری منظر، تكنولوژی معماری، مرمت ابنیه سنتی، مطالعات معماری ایران

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي

2. آشنايي با طرحهاي توسعه شهري در ايران

3. آشنايي با طرح هاي هادي جامع و تفضيلي

4. مقررات شهرسازي مقررات مرتبط با شهرداريها

5. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور

6. آشنايي با كميسيون‌هاي قانوني شهري

7. مقررات ملي ساختمان

8. بازآفرینی فضاهای شهری

9. كتاب آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي ؛ انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی مهندسی عمران(با گرایش‏‌های برنامه ‏ریزی حمل ونقل، راه و ترابری)، ترافیك، مهندسی حمل‌ و‌ نقل، مهندسی تكنولوژی حمل ‌و ‌نقل و ترافیك شهری، مهندسی حمل و نقل جاده ای(با گرایش ترافیك)، مهندسی راه‌‏آهن(با گرایش مهندسی خط و سازه‏‌های ریلی)، مهندسی ماشین‏‌های ریلی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی راه‌آهن برقی، مهندسی حمل و نقل ریلی(با گرایش مهندسی خط و سازه‏‌های ریلی)، برنامه‌ریزی حمل و نقل ریلی، مهندسی حمل و نقل ریلی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

كتاب آشنايي با سيستم هاي هوشمند حمل و نقل؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب برنامه ريزي در سيستم اتوبوسراني شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب مديريت سيستم هاي ريلي شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب حمل و نقل نوين در شهرها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب مباني حمل و نقل شبه همگاني؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب مديريت حمل و نقل شهري؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

كتاب معاينه فني خودروها؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

آيين نامه طرح هندسي راهها، انتشارات سازمان برنامه و بودجه نشريه

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی شهرسازی، طراحی و برنامه ‏ریزی شهری و منطقه‏‌ای، جغرافیا و برنامه‏‌ریزی شهری، عمران(با گرایش عمران)، مهندسی عمران(با گرایش‏‌های مدیریت سازه، سازه، زلزله و راه) طراحی محیط، مدیریت شهری، برنامه‌‏ریزی منطقه‏‌ای، طراحی شهری، مهندسی شهرسازی، جغرافياي انساني(شهري)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي

2. آشنايي با طرح هادي جامع و تفضيلي

3. اصول و مفاهيم نوسازي در شهرداري

4. آشنايي با كميسيونهاي شهري

5. تفكيك و افراز اراضي شهري

6. بازآفرینی فضاهای شهری

7. قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا وشهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384

8. قانون ايجاد شهرهاي جديد

9. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور

10. ضوابط و مقررات‏ شهرسازي و ساختماني؛ انتشارات سازمان‏ نظام‏ مهندسي‏ و معاونت شهرسازي و معماري

11. مصوبه 1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بافت هاي فرسوده شهري (ضميمه شماره يك)

12. كتاب آشنايي با مباني و اصول معماري و شهرسازي ؛ انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی مهندسی عمران(شبكه‌های آب و فاضلاب)، تاسیسات(كلیه گرایش‌‏ها)، مهندسی مكانیك(كلیه گرایش‌‏ها) و مهندسی برق(كلیه گرایش‌ها)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. مقررات ملي ساختمانها

2. آئين نامه حفاري

3. قانون احداث تونل مشترك شهري

4. كتاب حفاري و خاكبرداري، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی ایمنی و آتش‌‏نشانی(كلیه گرایش‌ها)، مهندسی ایمنی(كلیه گرایش‌ها)، HSE، مدیریت عملیات امداد ونجات، مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت امور امداد، بهداشت حرفه‌‏ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مكانیك، شیمی، فیزیك، معماری، عمران(گرایش سازه، عمران - عمران و عمران - زلزله)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب آبرساني درعمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي‏ كشور

2. كتاب اصول و مباني‏ عمليات امداد و نجات؛ انتشارات‏ سازمان‏ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي‏ كشور

3. كتاب ايمني، حوادث و آتش سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

4. كتاب اصول پيشگيري‏ از بروز و گسترش‏ حريق، انتشارات سازمان‏ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

5. كتاب شناخت و كاربرد بانك‌هاي اطلاعاتي شهري در آتش‏نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

6. مقررات ملي ساختمان مبحث سوم "حفاظت از ساختمانها در مقابل حريق"

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق‏‌دیپلم در یكی از رشته‌‏های تحصیلی ایمنی و آتش‌‏نشانی(كلیه گرایش‌ها)، مهندسی ایمنی(كلیه گرایش‌ها)، HSE، تربیت‌بدنی، برق، تاسیسات، مكانیك، شیمی، فیزیك، عمران(عمران - سازه، عمران - عمران، عمران - زلزله)   *دارا بودن گواهینامه رانندگی دو برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب آبرساني در عمليات اطفاء حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

2. كتاب اصول و مباني عمليات امداد و نجات؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

3. كتاب شناخت وكاربرد گره‌ها درآتش نشاني؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

4. كتاب ايمني،حوادث‏ و آتش‏ سوزي؛ انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

5. كتاب اصول پيشگيري از بروز و گسترش حريق؛ انتشارات سازمان شهرداري‌هاودهياري‌هاي كشور

6. مقررات ملي ساختمان؛ مبحث سوم "حفاظت از ساختمانها در مقابل حريق"

دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران(با گرایش‏‌های نقشه برداری، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGis، كارتوگرافی، ژئودزی، سنجش از دورRS)، مهندسی نقشه‌برداری با گرایش‏‌های(كارتوگرافی، ژئودزی)، نقشه برداری، نقشه كشی، نقشه‌برداری هوایی، عكس‌برداری هوایی، كارتوگراف، جغرافیا(با گرایش كارتوگرافی)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. كتاب كاربرد GISدرمديريت بحران شهري؛ انتشارات سازمان‏ شهرداري‏ها ودهياري‏هاي كشور

2. اصول كارتوگرافي

3. نقشه برداري مهندسي

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌‏های تحصیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت‌‏های تاریخی، مرمت ابنیه تاریخی، معماری، مهندسی عمران(كلیه گرایش‌ها)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. بازآفريني شهري

2. بافت هاي فرسوده شهري؛ مصوبه 1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

3. مرمت شهري، تعاريف، نظريه‏ ها، تجارب، منشورها و قطع‏نامه‏ هاي جهاني، روش‏ها و اقدامات شهري

4. اصول برنامه‌ريزي و مرمت بافتهاي تاريخي

5. قانون تاسيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

6. قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن و آئين نامه اجراي ماده 12 قانون مذكور

7. كتاب مرمت بافت هاي تاريخي شهرها، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یكی از رشته‌های تحصیلی حسابداری(كلیه گرایش‏ها)، كامپیوتر، مدیریت(كلیه گرایش‌ها به جز گرایش مدیریت ورزش)، امور مالی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. قوانين ماليات هاي مستقيم

2. ماليات بر ارزش افزوده

3. قانون محاسبات عمومي كشور

4. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

5. آيين نامه مالي شهرداري ها

6. آشنايي با اصول انبار و انبارداري

7. دستورالعمل شناسايي و پلاك كوبي اموال در شهرداري‏ها

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی امور تربیت‌‏بدنی(كلیه گرایش‌‏ها)، مدیریت ورزش

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. مفاهيم سنجش و اندازه گيري درتربيت بدني

2. ورزش همگاني

3. مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي

4. مباني تربيت بدني

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته تحصیلی هنر(كلیه گرایش‏‌ها)

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. آشنايي با هنر

2. هنر و جلوه هاي آن

3. مبادي سواد تصويري

4. فرهنگ و اطلاعات هنري

5. اصول و مباني هنرهاي تجسمي

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی كتابداری، علوم كتابداری، كتاب‌داری و اطلاع‌‏رسانی، برنامه‌‏ریزی كتابداری و اطلاع‌رسانی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. اصول كتابداري و اطلاع رساني

2. قانون تاسيس نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌‏های تحصیلی اقتصاد(كلیه گرایش‌‏ها)، مدیریت(كلیه گرایش‌‏ها به جز گرایش مدیریت ورزش)، مهندسی صنایع (كلیه گرایش‌‏ها)، حسابداری (كلیه گرایش‌‏ها)، امور مالی و مهندسی مالی

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. بخشنامه بودجه شهرداري ها

2. آئين نامه معاملات شهرداري تهران

3. آيين نامه مالي شهرداري ها

4. كتاب بودجه شهرداري و مديريت بودجه در شهرداري‏هاي ايران ، انتشارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ای کشور

5. كتاب اصول بودجه نويسي و اجراي بودجه در شهرداري‏ها، انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست، مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست، آلودگی‌ها)، مهندسي توليدات گياهي، محیط زیست(گرایش برنامه‌ریزی)، طراحی محیط زیست، مهندسی فضای سبز، مهندسی منابع طبیعی(گرایش محیط زیست)، مهندسی شیمی(گرایش مهندسی محیط زیست)، HSE، مدیریت پسماند، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، مهندسی عمران(گرایش عمران و محیط زیست)، مدیریت شهری، مهندسی كشاورزی(كلیه گرایش‌ها به غیر از علوم دامی، صنایع غذایی، توسعه روستایی و گرایش‌های آنان) 

*** منابع پیشنهادی برای آزمون جهت مطالعه بیشتر ***

1. خدمات شهري- انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

2. کتاب سبز شهرداريها، جلد نهم. فضای سبز شهری، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

3. ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري، نشريه شماره 203، معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي

4. شيوه نامه اجرايي احداث و راهبري محل دفن بهداشتي پسماندهاي عادي شهري

5. شيوه‏ نامه اجرايي‏ ذخيره‏ سازي موقت ‏و جمع ‏آوري پسماندهاي خشك تفكيك‏ شده درمبدا

6. معيارها و ضوابط سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي مديريت پسماند

7. ضوابط زيست محيطي محل هاي دفن

8. قانون مديريت پسماند

9. آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

10. راهنماي كاربردي مديريت پسماند (جلد اول و دوم)،. انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (فصول4 الی8، 12، 14 و15)

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته‌های تحصیلی مخابرات و مهندسي مخابرات(كليه گرايش‌ها)، مهندسي برق(كليه گرايش‌ها)

شرایط آزمون استخدامی

شرایط عمومی

شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:


شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:

۱- داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام سن تا زمان ثبت نام

۲ داشتن تابعیت ایران

۳- دارابودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی

۵- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۶- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی به موجب آراء مراجع قضایی

۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می‌شود.

۸- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- دارا بودن شرایط احراز تحصیلی و تجربی برای رشته شغلی مورد تقاضا بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل کارمندی

۱۱- دارا بودن حداقل سه سال خدمت متوالی تمام وقت تا زمان ثبت نام در شهرداری


تبصره ۱- حداکثر سن برای داوطلبین رشته‌های شغلی آتش‌نشان و کاردان آتش‌نشان ۲۵ سال و برای راننده وسائط نقلیه سنگین (آتش‌نشان راننده) ۳۰ سال می‌باشد.

تبصره ۲- داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می‌باشند و همچنین معلولین، مجاز به شرکت در آزمون رشته‌های شغلی آتش‌نشان، کاردان آتش‌نشان و راننده وسائط نقلیه‌ سنگین (آتش‌نشان راننده) نمی‌باشند.

تبصره ۳- شرکت شهرداران به شرط دارابودن شرایط مربوط در آزمون بلامانع است.

تبصره ۴- کلیه کارکنانی که به هر دلیل از جمله عدم طی مراحل قانونی مربوط به وضعیت استخدامی فعلی آنان مورد تایید سازمان قرار نگرفته است می‌توانند برای تغییر قانونی وضعیت استخدامی خود در این آزمون شرکت نمایند.

تبصره ۵- کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نمی‌توانند در این آزمون شرکت نمایند.

تبصره ۶- داوطلبین تنها می‌توانند در رشته شغلی که در آن بیش از سه سال سابقه خدمت دارند یا در رشته‌شغلی متناسب با شغل فعلی در شهرداری محل خدمت در زمان ثبت نام، شرکت نمایند.

تبصره ۷- داوطلبان می‌توانند تنها در یک رشته شغلی و در همان شهرداری محل خدمت ثبت نام نمایند.

تبصره ۸- داوطلبین می‌بایست در زمان ثبت نام در شهرداری ذیربط مشغول به فعالیت بوده و دارای مستندات لازم مبنی بر تایید این موضوع باشد.